Mode
Friday, September 22, 2017

 

Vendim i këshillit të ministrave Nr.454, Dt 23.9.1999 “Për ndryshimin e tarifave në shërbimet postare”


Hartimi i “Marreveshjes mbi permbushjen e detyrimeve te sherbimit universal postar ne Republiken e Shqiperise” te lidhur midis Ministrit dhe operatorit publik postar (Posta Shqiptare)- 20.07.2000.

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr. 27, date 20.01.2001 “Per vendosjen e kutive postare ne ndertesat  e banimit dhe institucione”. Vendimi i Keshillit Mbikqyres se Bankes se Shqiperise per dhenien Postes Shqiptare Sh.a te licenses Nr.03, date 18.04.2001 “Per subjekt financiar jobankë”.
Udhezimi nr.2181, date 28.06.2002, i Ministrit te Transportit dhe Telekomunikacionit “Per procedurat per dhenie licence dhe leje per operim ne sektorin postar ne Republiken e Shqiperise si dhe procedurat e ofrimit te sherbimeve postare”.
Udhezimi nr.2484, date 18.07.2002, i Ministrit te Transportit dhe Telekomunikacionit “Per kushtet e nxjerrjes se pulles postare Shqiptare”.

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.446, date 26.09.2002 “Mbi miratimin e tarifave postare baze”. Miraton tarifat postare te sherbimeve baze qe ofrohen nga operatori publik Posta Shqiptare Sh.a.
Udhezimi nr.995, date 12.03.2003, i Ministrit te Transportit dhe Telekomunikacionit “Per mbledhjen, perpunimin dhe publikimin e informacionit mbi ecurine e pergjithshme te tregut postar ne Republiken e Shqiperise”.
Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.539, date 01.08.2003 “Per miratimin e dokumentit te politikes se zhvillimit te sherbimeve postare ne Republiken e Shqiperise”.
Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.258, date 30.04.2004 “Per miratimin e akteve dhe dokumentave kryesore te Kongresit XXII te Bashkimit Postar te Perbotshem, Pekin1999”.
Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.788, date 26.11.2004 “Per caktimin e tarifes dhe peshes se sherbimeve te rezervuara per operatorin publik postar”. Cakton tarifen per sherbimet e rezervuara qe kryhen nga operatori publik i postave si dhe peshen.
Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.595, date 31.08.2006 “Per miratimin e tarifave te Postes Direkte”. Miraton tarifat postare te sherbimit

“Posta Direkte” per kufijte e zones se rezervuar.
Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.405, date 27.07.2000 “Per kushtet e nxjerrjes se pulles postare shqiptare” ndryshuar me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.609, date 07.09.2006. Udhezimi Nr.6, date 30.04.2007 i Ministrise se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit. Pulla postare shqiptare, ne cilesine e letres me vlere, sherben per pagesen e sherbimeve qe kryejne zyrat e Postes Shqiptare, per pranimin, transportimin dhe shperndarjen e leterkembimit postar. 

LIGJI Nr. 46/2015 PËR SHËRBIMET POSTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJI Nr. 46/2015
PËR SHËRBIMET POSTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ky ligj rregullon ofrimin e veprimtarive postare, kushtet e kryerjes se sherbimeve postare, rolin e shtetit ne sektorin privat si edhe te drejtat dhe detyrimet e operatoreve dhe te perdoruesve.

Ligji Nr.9901, datë 14.4.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”.

Ky ligj rregullon statusin e tregtarit, themelimin dhe administrimin e shoqërive tregtare, të drejtat dhe detyrimet e themeluesve, të ortakëve dhe aksionarëve, riorganizimin dhe likuidimin e shoqërive tregtare.

Ligji Nr.9918, date 19.05.2008 “Per komunikimet elektronike ne Republiken e Shqiperise”.

Ky ligj, nder te tjera, ka si objekt krijimin e Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), si organ rregullator ne fushen e komunikimeve elektronike dhe te sherbimit postar i cili mbikeqyr kuadrin rregullator te percaktuar nga ligji ne fjale, nga ligji per sherbimin postar dhe nga politikat e zhvillimit, te percaktuara nga Keshilli i Ministrave.

Vendim Nr.241 Dt. 31.3.2011 për kryerjen nga “Posta Shqiptare” SHA, të shërbimeve

VENDIM Nr.241, datë 31.3.2011 PËR KRYERJEN NGA “POSTA SHQIPTARE” SHA, TË SHËRBIMEVE POSTARE, FINANCIARE DHE SHËRBIMEVE TË TJERA, QË JANË NË PËRPUTHJE ME VEPRIMTARINË E KËSAJ POSTE, PËR INSTITUCIONET E QEVERISJES QENDRORE E VENDORE, INSTITUCIONET E TJERA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 6 e 7 të ligjit nr.8530, datë 23.9.1999 “Për shërbimin postar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:              

1. Kryeministria, ministritë, institucionet e sektorit publik, veprimtaria e të cilave mbështetet në pronën publike, shtetërore, institucionet e qeverisjes vendore, si dhe shoqëritë tregtare me kapital shtetëror, si për llogari të tyre, ashtu edhe në shërbim të shtetasve e anasjellas, të realizojnë nëpëmjet “Posta shqiptare” sh.a., këto shërbime:

a) shërbimet postare;

b) shërbimet financiare që nuk bien në kundërshtim me legjislacionin aktual;

c) Shërbime, që janë në përputhje me veprimtarinë e “Posta Shqiptare” sh.a., të cilat ngarkohen me vendim të Këshillit të Ministrave ose ministrit që mbulon veprimtarinë e shërbimeve postare.

2. Institucionet e lartpërmendura, për shërbimet e tjera, të cilat janë në përputhje me veprimtarinë e “Posta Shqiptare” sh.a., si ofrues i parë, t’i drejtohen kësaj poste. Në rast se këto shërbime nuk realizohen nga “Posta Shqiptare” sh.a., atëherë mund t’u ofrohen operatorëve të tjerë.
3.
Për shërbimet e ofruara, sipas këtij vendimi “Posta Shqiptare” sh.a., do të zbatojë tarifa të orientuara me vlerat e tregut.

4. Vendimi nr.414, datë 7.6.2006 i Këshillit të Ministrave “Për kryerjen nga “Posta Shqiptare” sh.a., të shërbimeve postare dhe financiare të ministrive, institucioneve buxhetore, ndërmarrjeve dhe shoqërive me kapital shtetëror”, shfuqizohet.

5. Ngarkohet Ministri për Inovacion dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.