Mode
Tuesday, January 23, 2018

 

                                                                                                        

Minimize

MISIONI I “POSTA SHQIPTARE” SH.A

Posta Shqiptare është kompania e sherbimeve e orientuar nga klienti që me rrjetin e saj të shtrirë në te gjithë territorin e vendit deri në zonat me te thella rurale, ofron game të gjërë shërbimesh postare e financiare me cilësi e çmime konkuruese për individet, bizneset, institucionet, madje për të gjithë ata që nuk kane akses në sistemin bankar.

Qellimi :

Konsolidimi i pozicionit në tregun e sherbimeve për garantimin e qëndrueshmërise financiare nëpermjet arritjes së standardeve të njejta të shërbimit të ofruara në gjithë infrastrukturën e kompanisë.