Monday, August 21, 2017

 

Shërbime Financiare & Kushte Pune


Nr.   SHERBIMET FINANCIARE
I ARKETIMET
 TARIFA E SHERBIMIT 
1.
Tatim taksa
0.5%, jo me pak se 100 leke dhe jo me shume se 1000 leke
2.
Kontributi i sigurimeve shoqerore 
0.5%, jo me pak se 100 leke dhe jo me shume se 1000 leke
3.
Pulla Takse 
pa komision
4.
Energji elektrike
pa komision
5.
Arketim uji
20 leke per çdo arketim
6.
Faturat e telefonit
pa komision
7.
Doganat
5% , jo me pak se 100 leke dhe jo me shume se 1000 leke
8.
Gjobat e policise rrugore
50 leke per çdo arketim te kryer, pavaresisht nga vlera e gjobes
9.
Legalizimet
50 leke per çdo aplikim
10.
Dokumentat e te perndjekurve politike
50 leke per çdo aplikim
11.
Agjent ne Sigurime
Tabela e primeve
12.
Arketimi nga kopshtet dhe çerdhet
30 leke per çdo arketim
13.
Arketimi i tarifave shkollore per maturantet dhe studentet
50 leke per cdo arketim
14.
Arketimi i akomodimit i studenteve ne konvikte
30 leke per cdo arketim
II PAGESAT  
1.
Pagesa e pensioneve 
pa komision
2.
Pagesee papunesise
pa komision
3.
Pagesa e ndihmes sociale
pa komision
4.
Rimbursim i librit 
pa komision


Bono thesari        

 0.1 % te vlerës     min. 300 lekë,
                             max. 1.000 lekë.


Transferta elektronike të parave

Rregullore|Shërbime Financiare & Kushte Pune|Kursi i Këmbimit Valutor |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në