Mode
Thursday, December 14, 2017

 

Tarifat e Sherbimeve


I

ARKETIMET

 Komisioni i shërbimit 

1

Tatim taksa vendore

0.5%, jo me pak se 100 lekë dhe jo më shumë se 1000 lekë

2

Kontributi i sigurimeve shoqërore                     Kontribut vullnetar dhe kontribut i bujkut privat

0.5%, jo me pak se 100 lekë dhe jo më shumë se 1000 lekë

3

Shitje pulla Takse me vlera të ndryshme

pa komision

4

Arketimi i faturave të energjisë elektrike

pa komision

5

Arketim i faturave të ujit

20 lekë për çdo arkëtim

6

Faturat te telefonisë

pa komision

7

Arketimet Doganore (zhdoganimet)

5% , jo me pak se 100 leke dhe jo me shumë se 1000 lekë

8

Arketimet Doganore (Blerjet online)

300 lekë për cdo Arkëtim

8

Arkëtimi i gjobave të policisë rrugore

50 leke për çdo arkëtim të kryer, pavarësisht nga vlera e gjobës

9

Legalizimet e dokumentave në Ministrinë e Jashtme

50 lekë për çdo aplikim

10

Legalizimet e dokumentave në Ambasadën Italiane

50 lekë për çdo aplikim

11

Aplikime për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave

100 lekë për çdo aplikim

12

Arketimi i faturave për  kopshte dhe çerdhe

50 lekë për çdo arkëtim

13

Arkëtimi i tarifave shkollore për maturantët dhe studentet

50 lekë për çdo arkëtim

14

Arkëtimi i akomodimit i studenteve në konvikte

30 lekë për çdo arkëtim

15

Vertetimi i gjendjes gjyqesore “Deshmi penaliteti”

50 lekë për cdo dëshmi

II

PAGESAT

KOMISIONET  E SHERBIMIT 

1

Pagesa e pensioneve

pa komision

2

Pagesa  të papunësisë

pa komision

3

Pagesa e ndihmës sociale

pa komision

4

Rimbursim i librit shkollor

pa komisionBono thesari        

 0.1 % te vlerës     min. 300 lekë,
                             max. 1.000 lekë.


Transferta elektronike të parave

Arketime|Pagesa|Sherbimet Bankare|Tarifat e Sherbimeve|Kursi i Këmbimit Valutor |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                      Email