Administratori

Z. Hipokrat Biba është aktualisht Administrator i Posta Shqiptare Sh.a. (i komanduar).

Ai ka lindur në Elbasan më 9 dhjetor 1984.

Fillimisht ka kryer studimet e larta në degën “Gjuhë të huaja” pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan në periudhën 2003 – 2007. Në vijim, ka ndjekur studimet Bachelor për Drejtësi në Fakultetin Juridik në Universitetin Europian të Tiranës në periudhën 2007 – 2010. Më pas, gjatë viteve 2010 - 2012, z. Biba ka vazhduar studimet Master në Fakultetin Juridik në Universitetin Europian të Tiranës, ku është diplomuar në fushën e të drejtës private dhe biznesit. 

Karrierën e tij profesionale e ka nisur si ekspert ligjor i jashtëm pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit, në përmbushje të zbatimit të legjislacionit të brendshëm dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare në fushën e së drejtës penale dhe atë civile.

Më pas është angazhuar si ekspert ligjor pranë Entit Kombëtar të Banesave për të vazhduar me detyra të tjera në Drejtorinë Juridike pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare Sh.a, ku më vonë emërohet edhe drejtor i kësaj drejtorie.

Z. Biba ka kontribuar në hartimin e një numri të konsiderueshëm projektligjesh, aktesh nën-ligjore dhe dokumentash strategjik të korporatës dhe të institucioneve të tjera të administratës publike, si dhe ka ofruar konsulencë juridike për disa kompani prestigjioze të vendit.

Paralelisht ai ka marrë pjesë në një sërë konferencash e trajnimesh ndërkombëtare me fokus sektorin ligjor dhe shërbimin postar e atë financiar.

Z. Hipokrat Biba zotëron gjuhët angleze dhe italiane.

Ai është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X