Këndi i Biznesit

Në kuadër të reformimit dhe digjitalizimit të saj, kompania Posta shqiptare Sh.a. ka investuar në modernizimin dhe përmirësimin e sistemeve për shërbimet që kryhen në sportelet e saj. Vëmendje të veçantë i është kushtuar lehtësimit të procedurave dhe plotësimit të nevojave e pritshmërive të biznesit, duke ofruar korrektësi, cilësi të lartë dhe tarifa konkuruese në treg.

Të gjithë qytetarët, individët dhe bizneset e regjistruar si tatim pagues mund të paguajnë detyrimet e tatim – taksave dhe pagesat utilitare (faturat e energjisë elektrike, ujit etj) pranë Zyrave Postare të Shërbimit Universal ose online nëpërmjet aplikacionit “E-posta”. Theksojmë se pranë çdo Filiali dhe Degë të Postës Shqiptare, në të gjithë Shqipërinë, kryhet shërbimi financiar i arkëtimit të detyrimeve tatimore për llogari të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve nga bizneset e vogla e  të mëdha, si dhe profesionet e lira të cilët janë subjekt TVSH-je.

1. Shërbimet të cilat ofrohet nëpërmjet aplikacionit E-posta:

 • Arkëtime të Tatimeve
 • Energji Elektrike OSHEE
 • Ujësjellës – Kanalizime
 • Gjobat e Policisë Rrugore
 • Gjobat e Policisë Bashkiake Tiranë

2. Shërbime të cilat ofrohen në sportel:

a) Shërbime Financiare  

 • Arkëtime të tatimeve
 • Arkëtime të faturave të Energjisë Elektrike OSHEE
 • Arkëtime të faturave te Ujësjellës – Kanalizime
 • Arkëtime të faturave Albtelecom
 • Arkëtime të Gjobave  të Policisë Rrugore
 • Arkëtime të Gjobave të Policisë Bashkiake Tiranë
 • Arkëtime të detyrimeve Doganore nga  Blerjet  Online nga jashtë vendit
 • Arkëtime të detyrimeve Doganore
 • Arkëtime të Kontributit  të Sigurimeve Shoqërore
 • Arkëtime të faturave të detyrimeve Kadastrale  për shërbimet hipotekore
 • Arkëtime të taksave të Bashkive
 • Arkëtime të faturave të  Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • Arkëtime të faturave të kopshte/çerdhe
 • Arkëtime të tarifave shkollore
 • Arkëtime të faturave Digicom

b) Shërbime Bankare

 • Transferta të parave brenda vendit (Cash to Cash)
 • Transferta ndërkombëtare të parave (Eurogiro)
 • AK-INVESTsh.a. (MoneyGram )
 • Iute Credit ( Aplikime për kredi, Disbursim, Arkëtime të kësteve të kredisë )
 • Raiffeisen Bank (Depozitim në llogari)
 • Bono Thesari

c) Arkëtim këste kredie për llogari të bankave të Nivelit të dytë dhe  institucioneve financiare

 • ProCredit Bank Sh.a
 • Banka Amerikane e Investimeve Sh.a.
 • Fondi Besa Sh.a.
 • Noa Sh.a.
 • Micro Credit Risk
 • OTP Bank
 • Banka Credins

d) Shërbime nga marrëveshje me  Bizneset

 • Shitje e shtypit të shkruar
 • Shitje të pullave të Taksës
 • Shitje të kuponave për karta identiteti, pasaportë
 • Blerjet online brenda vendit (ofrimi për subjektet e blerjeve online i shërbimit të transportit dhe arkëtimit të vlerave Cash të objektit në dorëzim).
 • Rimbushje elektronike të telefonave celularë ( Vodafone, One, Eagle)
 • Arkëtime të faturave të Vodafone
 • Rimbushje elektronike Digitalb

e) Shërbime Postare Universale dhe jo Universale

 • Shpërndarja e faturave telefonike
 • Shpërndarja e faturave të energjisë elektrike
 • Fatura uji, bashkie, operator privat
 • Shërbimet ekspres i jashtëm EMS
 • Shërbimi SEM
 • Shërbim ekspres brenda qytetit EBQ
 • Shërbim ekspres ndërmjet qyteteve ENQ

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X